پسر اصفهانی

                                                           

                  نایت اسکین

قَبلـ از اینکهـ وبمو بخونینـ اَوَلـ با قانوناشـ آشِنا شید...

مِرسیـ :)

 

 هَر وَقتــ آپــ کَردینـ بهمـ خَبَر بدینـ ـ 

 با مَعرِفتـ باشینـ و اَگهـ میتونینـ مُرتَبـ بهمـ سَر بِزَنید

 بَرایـ تبادلـ لینکـ وبهـ مَنو با عُنوانِشـ لینکـ کنـ و بهمـ بگو با چهـ اِسمیـ بِلینکمت

 سَعیـ میکُنمـ تا جاییـ کِهـ وَقتـ کُنمـ واسِهـ آپامـ خَبَرتونـ کُنمـ اگِهـ وَقتـ نَشد ناراحَتـ نَشینـ 

راست_____ی ای_____نم ایدی______مهههebi_alone18

 کُپیـ  مَمنوعـ 

                                                    


فونت زيبا سازفونت زيبا ساز فونت زيبا ساز فونت زيبا سازفونت زيبا ساز فونت زيبا ساز فونت زيبا ساز فونت زيبا ساز فونت زيبا ساز

نوشته شده در یکشنبه هجدهم دی 1390ساعت 20:48 توسط ابراهیم|

www.zayanderoodchat.ir بروبچ اصفهانی بیاید اینجا
نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392ساعت 12:38 توسط ابراهیم| |

تو تک ستاره فوتبال مایی/آهای فرهاد مجیدی/تو دریایی ولی ساحل نداری/آهای فرهاد مجیدی/تو خورشیدی ولی غروب نداری/آهای فرهاد مجیدی/ستاره ی سهیل آسیایی/آهای فرهاد مجیدی/تو بهترین شماره 7 آسیایی/آهای فرهاد مجیدی/تو کابوسی برا شیث رضایی/آهای فرهاد مجیدی/

آهای فرهاد مجیدی/

نوشته شده در یکشنبه نهم مهر 1391ساعت 14:25 توسط ابراهیم| |


  گآهـــے خیآلـ میکـُنَم روی
        
دَستــِ
 خُــــدا مآنده اَم . .
خَـستـه اش کرَده اَم

خودَش هَم 
نمـــے دانـَد
بآ 
مَـــن چه کُند . . . ! ؟؟

نوشته شده در پنجشنبه ششم مهر 1391ساعت 19:14 توسط ابراهیم| |

باید فراموشت کنم چندیست تمرین می کنم

من می توانم! می شود! آرام تلقین می کنم

حالم نه،اصلا خوب نیست تا بعد بهتر می شود

فکری برای این دلِ آرام غمگین می کنم

من می پذیرم رفته ای و برنمی گردی همین

خود را برای درک این ، صد بار تحسین می کنم

کم کم ز یادم می روی این روزگار و رسم اوست

این جمله را با تلخی اش ، صد بار تضمین میکنم

   

 

نوشته شده در سه شنبه شانزدهم اسفند 1390ساعت 21:13 توسط ابراهیم| |


 از میان غــروبـ غمـ انگیز پاییز

از فـرا سـوی آسـمــانـ بـیکـران 

  از پـشــتــ ابــر هــای سـفـیـد

از میـان پــرهای زیبـای مرغـابی 

 از پشتـ گلبــرگ های یاس و شب بو

از میان بوته های زریــن گندم زار 

 از میـان گلستــان گـل هـای مریمـ

نامـ تو آرامـ بـخش  جانم را دریافتم 

 ای دوســتـ مجازی عزیز ای کشتی عشق

 دوسـتتـ  دارمـ !  

 

نوشته شده در جمعه دوازدهم اسفند 1390ساعت 14:22 توسط ابراهیم| |

با يك دنيا غــم و حـسـرت 

        دلــ از آغــوش تو كندم  

                ديگه حتـی يه بــارم مـن 

                          به عشقــت دلــ نـمي بندم 

بـه آســونـي يكـ قصــــه  

        تـو از عشقــم گـذر كـردي  

                دلـم يك گولـه آتيــش بود  

                           تو اونو شعــله ور كـردي 

ميــون ايـن هـمـه آدمــ 

        شدم تنهــاتريـن تنهــا  

                 منـو اينجــا رهــا كردي 

                          تو در اين گوشـه ي دنيــا 

نوشته شده در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390ساعت 19:21 توسط ابراهیم| |


                                         

                                    برو و پشت سـرت را هـم               

 نگاه نکن از تو بیزارم                    

 بـهانه هـایت را برایم                      

  تکرار نکـن حـرفی نـزن                         

                           

                  

 بی خیال اصلا مقصّر منـم                  

  هر چه تو بگویی بی وفا                    

 منم نگـو می روی تا من                       

 خـوش بـخـت باشـم نگـو                         

                               

                  

 میروی تا من راحت باشم                 

 نگو که لایقـم نیسـتی و                    

 می روی نگو برای آرامش                      

 من از زندگی ام می روی                         

                          

               

  این بهانه ها تکراریسـت                 

  هر چه دوسـت داری بگـو                    

  خیالی نیست راحـت حرفت                       

 را بزن بگو عاشقت نیستم                          

                           

                  

  بگو دلـت با من نیسـت و                 

  دیگر نیستم راحت بگو که                    

  از هـمـان روز اول هـم                       

 عاشـقم نبــودی بگو که                           

                            

                 

  دوستـم نداشتی و تنهـا                   

 با قلب من نبودی ، برو                     

  که دیگر هیچ دل خوشی به                       

 تو نـدارم از تـو بـدم                          

                           

                 

  می آید و هیچ احسـاسـی                 

  به تو ندارم سـهــم تو                    

  بی وفایی مثل خودت است                       

  که با حرف هایش خـامـت                          

                           

                 

 کنـد در قلـب بی وفایش                 

 گرفتـارت کند تا بفهمی                    

  چـه دردی دارد دل شکستن                        

 برو به جای این که مرهمی                                 

                           

                 

 برای زخم کهنه ام باشی                  

 درد مرا تازه تر میکنی                    

 حیف قلب من نیست که تو                       

 در آن باشی تمام غم های                          

                           

                

  دنیا در دلم باشد بهتر از                 

  آن است که مال من باشی                    

  حیف چشم های من نیست که                       

  بی وفـایی مثــل تو را                          

                          

                

 ببینند تو لایقـم نیستی                 

 فکـر نکن از غـم رفتنت                     

  می میرم برو و پشت سرت                       

  را هـم نگاه نکن برو و                          

                           

                

  دیگر اسـم مرا صـدا نکن                 

 بگـذار در حال خودم باشم                    

 بگذار با تنهایی تنها باشم                       

 تنـهــــای تنـــهـــا                           

       

نوشته شده در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390ساعت 19:20 توسط ابراهیم| |


 دســت خــودم نیــسـت   

     اگـــر مـی بـیــنـی      عـــاشـق تــو هستم

دیوانــه تو هـسـتـم      و تـمام فکـر و زندگی من

     تو شـده ای به خــدا     بــدان کـــه ایـــن

 دســــت خـــودم نیست 

 

اگر می بینی چشــمانـم   

   در بیشتر لحظه ها خیس است     و دستانـم ســرد است

و اگر می بینــی هـمـه    لحظه های دور از تو بودن

    این همه سخــت و پر از    غــم و غـصــه است      

 بدان که دسـت خودم نیست 

 

 دســت خــودم نیسـت که   

    هـمه لحظه ها تو را در        جلو چشمــانم میبینم 

و به یــاد تو می باشم    دســت خــودم نیست که

     دوســت دارم هـمـیـشـه    در کـنــــارت باشـم  

 دستــانت را بـگـیـرم 

  

 بر لبـانت بوســه بزنـم 

   و تــــــــو را در       آغــوش خــودم بگیرم

به خــدا دست خودم نیست   که هر شـب به آســمان

    نگــاه می اندازم و      ستاره ای درخشــان را  

 می بینم و به یاد تو می افتم  

 دســت خـودم نیسـت کـه 

هـــر سحــــــر گــاه       به انتظارت می نشینم

تا در آســمان دلـ ـم     طلوعی دوباره داشته باشی

   دسـت خـودم نیـسـت کـه     این هـمه دوســتت دارم

  و هـمیشه تو را می خواهم  

نوشته شده در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390ساعت 19:19 توسط ابراهیم| |


 چه زیبــاست به خاطـر تو زیستن

 و بــــرای تــــو مـــاندن       

 بـه پـــای تــــو بــــودن             

 و بـه عـشـــق تـوسـوخــتـن                    

 

 و چه تلــخ و غــم انگیز است

 دو ر از تــــو بــــودنــــ      

  و بــرای تـــو گـریــسـتـن             

 ای کــــاش می دانستی بدونـ تو                    

 

 مــرگ گــواراترین زنــدگیست

 بــــدون تـــو و به د ور از       

 دستــــهای مـهــــربـــانت              

 زندگــی چه تلــخ و ناشکیباست                                     

                        
 چه زیبــاست به خاطر تو زیستـن

 ثانیه ها را با تو نفــس کشیدن        

 زندگــی را برای تو خواســتـن              

 چـه زیبــاست عــاشقــانه ها                                                                          

 

 را بــرای تـــو ســــرودنـ 

 بــدونـ تــو چـــه مـحـــال        

 و نـا مـمکــن است زنــدگی                 

 چــه زیبــاسـت بـی قــــراری                    

   

 برای لـحظه ی آمدن و بوئیــدنت

 بــرای بــا تــــو بــــودنـ       

 و بـــا تــــو مــــانــدنــ               

 بـرای با هـــم یکـــی شـدنـ                                          کــــاش به بــــاور این همه

 صداقـــت و یکرنــگی می رسیدی        

  ای کــــــاش مـی دانســـــتی               

 مــــرز خواســـتـن کجــاسـت                     

 

 و ای کــــــاش مــی دیــــدی

  قـلــــــبی را کـه فــــــقط        

  بـرای تــــــو مـی تــــــپد               

 فـقـــــــط بـرای تــــــــو                     

نوشته شده در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390ساعت 19:17 توسط ابراهیم| |

اجازه هست بشـم فــدات  

      اجازه هست تو شعــر من 

         اثر بـذاره خنـدهــات ؟ 

               شـبـ که میاد یواش  یواش 

 با چـشـمــک ستاره هاش 

   اجـازه هست از آســمون 

       ستــاره کـش برم برات؟ 

         اجازه هست بیای پیشــم 

            یه کم بگم دوســت دارم ؟ 

 تو هم بگی دوســم داری  

    بارون بشـم دلــ ببارم 

      بریـم تو بـاغ اطلــسی 

         بی رنــج و درد بی کسی 

            بـهـت بگم اجـازه هـسـتـ 

 گــل روی موهـات بذارم 

   اجازه هسـتـ خیــال کنم 

       تـا آخـرش مالــ مـنـی؟ 

          خیــال کنـم دلــ منو 

            بـا رفتنتـ نـمی شکــنی 

 

نوشته شده در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390ساعت 19:13 توسط ابراهیم| |

.•.•دوســـــــــــــــت داشــــتم......!!!•.•ღ•.•ღ

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.comبه مـن گفـــتی که دل دریــا کــــــــن ای دوســـــتتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.comهــمـــه دریا از آن مــا کـــــــن ای دوســـــــــــتتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.comدلــــم دریــــا شـــــد ودادم بـــــه دســــــــــــــــتتتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.comمـکـــــش دریا به خون پـــروا کن ای دوســــــتتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comچه زیباســــ ـ ـ ـــت بخاطر تو زیســــتن وبرای تو مانــــدن بهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comوبه پای تو سوخـــ ـ ـ ــــتن بهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comوچه تـــلخ وغــــم انگیز اســـــت دور از تو بـــــودنبهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comبرای تو گریســـــ ـ ـ ــــتن وبه عشـــــق ودنیای تو نرســـــیدنبهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comای كاش میدانســــــــتی بدون تو وبه دور از دســــــتهای مهربانتبهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comزندگی چه ناشكیباســـــــتبهاربیست          www.bahar22.com

نوشته شده در چهارشنبه دهم اسفند 1390ساعت 10:24 توسط ابراهیم| |

یاد تو سنگ صبور حرف های نگفتمه

 

 

 

                      یاد تو محرمه راز های تو دل نهفتمه

 

 

 

یاد تو هم کلامه خوبی واسه تنهایمه

 

 

 

                    یاد تو موقع خواب قشنگ ترین لالایمه . .

 

 

 

یاد تو بهونه خوبی شده برای گریه کردنم

 

 

 

                     یاد تو یه حس خوبه واسه شاعر شدنم . . .

 

 

 

یا تو شاهد خوبی واسه اشک شبمه 

 

 

 

                    یاد تو مث نسیم تو لحظه های تبمه . . .یاد تو کلبه غصه هامو ویرون میکنه 

 

 

 

                  مث یک فرشته دیو غم هامو  بیرون میکنه . . .

 

 

یاد تو دل داری میده به نگاه خسته ام  

 

 

 

                   مر همی میشه واسه زخم دل شکسته ام . . .

 

 

یاد تو معنی میده به لحظه های زندگیم  

 

 

 

                    یاد تو بارون رو غنچه های زندگیم . . .

 

 

یاد تو با گوشت خون من عجین انگاری 

 

 

 

                   کاش می شد که یاد تو خودت به یادم بیاری . .

نوشته شده در سه شنبه بیستم دی 1390ساعت 12:45 توسط ابراهیم| |

آرزوئی است مرا در دل  

که روان سوزد و جان کاهد  

 

هردم آن مرد هوسران را  

 

با غم و اشک و فغان خواهد..  

 

به خدا در دل و جانم نیست  

 

هیچ جز حسرت دیدارش  

 

سوختم از غم کی باشد  

 

غم من مایه ی آزارش  

 

شب در اعماغ سیاهی ها  

  

مه چو در هاله ی راز آید  

 

نگران دیده به ره دارم  

 

شاید آن گم شده باز آید  

 

سایه ای تا که به در افتد  

 

من هراسان بدوم بر در  

 

چون شتابان گذرد سایه  

 

خیره گردم به در دیگر  

 

همه شب در دل این بستر  

 

جانم آن گم شده را جوید  

 

زین همه کوشش بی حاصل  

 

عقل سر گشته به من گوید  

 

زن بد بخت دل افسرده  

 

ببر از یاد دمی او را  

  

این خطا بود که ره دادی  

 

به دل آن عاشق بد خو را  

 

آن کسی را که تو می جوئی  

 

کی خیال تو به سر دارد  

 

بس کن این ناله و زاری را  

 

بس کن او یار دگر دارد  

 

لیکن این قصه که می گوید   

 

کی به نرمی رودم در گوش  

 

نشود هیچ ز افسونش  

 

آتش حسرت من خاموش  

 

می روم تا که عیان سازم  

 

راز این خواهش سوزان را  

 

نتوانم که برم از یاد  

 

هرگز آن مرد هوسران را  

 

شمع ای شمع چه می خندی؟  

 

به شب تیره ی خاموشم  

 

به خدا مردم از این حسرت  

 

که چرا نیست در آغوشم...  

niniweblog.com

              نوشته شده در شنبه هفدهم دی 1390ساعت 10:21 توسط ابراهیم| |
دفتر عشـــق كه بسته شـد    

دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم   

 

خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون   

 

به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم   

 

اونیكه عاشـق شده بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود   

 

بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

 

برای فاتحه بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   

 

حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

 

تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   

 

بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  زدم   

 

غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   

 

بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم   

 

از تــــو گــــله نمیكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   


از دســـت قــــلبم شاكیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   

 

چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم   

 

چــــــــراغ ره تـاریكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم   

 

دوسـت ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   

 

فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

 

چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو   

 

آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه   

 

دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه   

 

بزن تیر خــــــــــــــــــلاص رو   

 

ازاون كه عاشقــــت بود   

 

بشنو این التماسرو   

ــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــ

 

ـــــــــــ

 

ـــــــ

نوشته شده در جمعه شانزدهم دی 1390ساعت 19:19 توسط ابراهیم| |

اگر کنارم بودی قضیه حسابی فرق میکرد

 

اگر دستای گرم و نگاه مهربونت رو داشتم

 

دیگه غمی نداشتم٬دیگه دل نگرونی نداشتم

 

اگر بودی تمام لحظه های با تو بودن را با دنیا

 

عوض نمی کردم٬به خدا عوض نمی کردم!!!

 

اگر تو را داشتم آنقدر نگاهت میکردم تا برای

 

همه ی عمرم کافی باشی٬ولی نیستی!

 

نیستی تا ببینی دیوانه ی یک نگاه قشنگت

 

در کنج دیوار کز کرده ام!!!

 

و بازم دارم می نویسم به امیدی که یه روز تو

 

این نوشته ها رو بخونی و بفهمی که روزهای

 ..

بی تو بودن٬عجب روزهای سختی است.

 

می دونی چیه؟!!گاهی اوقات یه نگاه انسان

 

را به جرم هچ به اشدٌ مجازات محکوم میکند شاید

 

این فاصله ای که بین دستان منو توست مجازات

 

ما باشد.تنها گناه منو تو اینه که به هم قول دادیم که

 

هیچ وقت همدیگه رو تنها نگذاریم.

 

بیا به همدیگه قول بدیم همدیگه رو تنها نگذاریم.


نوشته شده در جمعه شانزدهم دی 1390ساعت 12:42 توسط ابراهیم| |

حالمان بد نیست غم کم می خوریم کم که نه! هر روز کم کم می خوریم

 

 

 

آب می خواهم، سرابم می دهند عشق می ورزم عذابم می دهند

 

 

 

خود نمی دانم کجا رفتم به خواب از چه بیدارم نکردی؟ آفتاب!!!!

 

 

 

خنجری بر قلب بیمارم زدند بی گناهی بودم و دارم زدند

 

 

 

دشنه ای نامرد بر پشتم نشست از غم نامردمیش پشتم شکست

 

 

 

سنگ را بستند و سگ آزاد شد یک شبه بیداد آمد داد شد

 

 

 

عشق آخر تیشه زد بر ریشه ام تیشه زد بر ریشه ی اندیشه ام

 

 

 

عشق اگر اینست مرتد می شوم خوب اگر اینست من بد می شوم

 

 

 

بس کن ای دل نابسامانی بس است کافرم! دیگر مسلمانی بس است

 

 

 

در میان خلق سر در گم شدم عاقبت آلوده ی مردم شدم

 

 

 

بعد ازاین با بی کسی خو می کنم هر چه در دل داشتم رو می کنم

 

 

 

نیستم از مردم خنجر بدست بت پرستم، بت پرستم، بت پرست

 

 

 

بت پرستم،بت پرستی کار ماست چشم مستی تحفه ی بازار ماست

 


درد می بارد چو لب تر می کنم طالعم شوم است باور می کنم

 


من که با دریا تلاطم کرده ام راه دریا را چرا گم کرده ام؟؟؟

 

 

 

قفل غم بر درب سلولم مزن! من خودم خوشباورم گولم مزن!

 

 

 

من نمی گویم که خاموشم مکن من نمی گویم فراموشم مکن

 

 

 

من نمی گویم که با من یار باش من نمی گویم مرا غم خوار باش

 

 

 

من نمی گویم،دگر گفتن بس است گفتن اما هیچ نشنفتن بس است

 

 

 

روزگارت باد شیرین! شاد باش دست کم یک شب تو هم فرهاد باش

 

 

 

آه! در شهر شما یاری نبود قصه هایم را خریداری نبود!!!

 

 

 

وای! رسم شهرتان بیداد بود شهرتان از خون ما آباد بود

 

 

 

از درو دیوارتان خون می چکد خون من،فرهاد،مجنون می چکد

 

 

 

خسته ام از قصه های شوم تان خسته از همدردی مسموم تان

 

 

 

اینهمه خنجر دل کس خون نشد این همه لیلی،کسی مجنون نشد

 

 

 

آسمان خالی شد از فریادتان بیستون در حسرت فرهادتان

 

 

 

کوه کندن گر نباشد پیشه ام بویی از فرهاد دارد تیشه ام

 

 

 

عشق از من دورو پایم لنگ بود قیمتش بسیار و دستم تنگ بود

 

 

 

گر نرفتم هر دو پایم خسته بود تیشه گر افتاد دستم بسته بود

 

 

 

هیچ کس دست مرا وا کرد؟ نه! فکر دست تنگ مارا کرد؟ نه!

 

 

 

هیچ کس از حال ما پرسید؟ نه! هیچ کس اندوه مارا دید؟ نه!

 

 

 

هیچ کس اشکی برای ما نریخت هر که با ما بود از ما می گریخت

 

 

 

چند روزی هست حالم دیدنیست حال من از این و آن پرسیدنیست

 

 

 

گاه بر روی زمین زل می زنم گاه بر حافظ تفاءل می زنم

 

 

 

حافظ دیوانه فالم را گرفت یک غزل آمد که حالم را گرفت:

 


ما زیاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه می پنداشتیم"

نه اسمش عشق است٬نه علاقه٬نه حتی عادت٬

 

حماقت محض است دلتنگ کسی باشی که

 

دلش با تو نیست

نوشته شده در جمعه شانزدهم دی 1390ساعت 12:33 توسط ابراهیم| |


من همون تنهاترینم که دلم رو به عشق تو سپردم

 

تو همون امید بودنی که به امید تو هنوز نمردم

 

من همون خیلی دیوونم که همیشه عاشقت میمونم

 

تو همون معشوق نابی که روز و شب اسمتو میخونم

 

من همون خسته ترینم که دیگه طاقت دوریتو ندارم

 

تو همونی که آرزومه دست تو دست گرم تو بذارم

  

من همون دریای دردم که میخوام دورت بگردم

 

تو همونی که اگه بخندی منم با خنده هات میخندم

 

من همون عاشق ترینم که اگه بخوای واست میمیرم

 

تو همون فرشته نجاتی که یه روز میای و نمیذاری من بمیرم

 

من همون بدون ماهم که حتی ستاره هم ندارم


تو همون ماه و ستارم که با تو دیگه هیچی کم ندارم 

نوشته شده در جمعه شانزدهم دی 1390ساعت 12:24 توسط ابراهیم| |

خدمات وبلاگ نویسان جوان , قالب وبلاگ        www.bahar-20.com 

آرام باش ،ما تا همیشه مال همیم ، همیشه عاشق و یار همیم
آرام باش عشق من ، تو تا ابد در قلبمی ، تو همه ی وجودمی
بیا در آغوشم ، جایی که همیشه آرزویش را داشتی ، جایی که برایت سرچشمه آرامش است
آغوشم را باز کرده ام برایت ، تشنه ام برای بوسیدن لبهایت
بگذار لبهایت را بر روی لبانم ، حرفی نمیزنم تا سکوت باشد بین من و تو و قلب مهربانت
خیره به چشمان تو ، پلک نمیزنم تا لحظه ای از دست نرود تصویر نگاه زیبای تو
دستم درون دستهایت ، یک لحظه رها نمیشود تا نرود حتی یک ذره از گرمای دستان لطیف تو
محکم فشرده ام تو را در آغوشم ، آرزو میکنم لحظه مرگم همینجا باشد ، همین آغوش مهربانت
چه گرمایی دارد تنت عشق من ، رها نمیکنم تو را تا همیشه باشی در کنار قلب من
قلب تو میتپد و قلب من با تپشهای قلبت شاد است ، هر تپشش فریاد عشق و پر از نیاز است
آرامم ، میدانم اینک کجا هستم ، همانجایی که همیشه آرزویش را داشتم ،همانجایی که انتظارش را میکشیدم و هر زمان خوابش را میدیدم آن خواب  برایم یک رویای شیرین بود….
در آغوش عشق ، بی خیال همه چیز ، نه میدانم زمان چگونه میگذرد و نه میدانم در چه حالی ام
تنها میدانم حالم از این بهتر نمیشود ، دنیای من از این عاشقانه تر نمیشود
گرمای هوس نیست این آتش خاموش نشدنی آغوش پاکت
عشق است که اینک من و تو را به این حال و روز انداخته ، عشق است که اینک ما را به عالمی دیگر برده ، عشق است که من و تو را نمیتواند از هم جدا کند هیچگاه
خیلی آرامم ، از اینکه در آغوشمی خوشحالم

خدمات وبلاگ نویسان جوان , قالب وبلاگ        www.bahar-20.com

نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم دی 1390ساعت 20:38 توسط ابراهیم| |

خدمات وبلاگ نویسان جوان , قالب وبلاگ        www.bahar-20.com

نگو مرا نمیخواهی ، منی که به پایت نشستم و با همه چیز ساختم
نگو مرا نمیخواهی ، تو نمیدانی از انتظار به تو رسیدن تا انتظار تو را دیدن همه ی موهایم سپید شد
نگو مرا نمیخواهی ، تو که حرفهای مرا نمیخوانی ،تو که نگفتی تا آخرش نمیمانی ، منی که دلم خوش بود به اینکه تو را دارم تا همیشه….
نگو مرا نمیخواهی ، من که میخواهمت ، من که دلم همیشه در پی تو بوده و همیشه دلم میخواست یکی مثل تو را داشته باشم
نگو مرا نمیخواهی ، حالا وقتش نیست که مرا نخواهی ، حالا وقتش نیست که مرا دور بیندازی
حالا دیگر کار از کار گذشته ، دلم بدجور به تو دلبسته ، نا امیدش نکن ، دلم عاشق است بیش از این این خانه عاشقانه را ویران نکن ،دیگر بس است ، از حالا با ما مدارا کن….

خدمات وبلاگ نویسان جوان , قالب وبلاگ        www.bahar-20.com

نگو مرا نمیخواهی ، تویی که از آغاز گفتی تا ابد مرا میخواهی ، در کنارم میمانی و هیچگاه شعر تلخ رفتن را نمیخوانی
حالا که دیگر دلم عاشقت شده و همه را به خاطر تو رها کرده میگویی مرا نمیخواهی؟
قید همه کس را زدم به خاطرت ، من که اینجا ندارمت ، اینجا نمیبینمت، نیستی انگار دیگر در کنار دلم ، کجایی ؟ فریاد نمیخواهم ، سکوت کن تا بشنوم صدای نفسهایت
نگو مرا نمیخواهی ، نگو که دلم میلرزد ، باران در پشت پنجره چشمانم میزند، هیچکس جز تو نمیتواند به من آرامش دهد ، نگو مرا نمیخواهی که میمیرم ، نگو ، نمیخواهم بشنوم که بی تو باید دستهای غم را بگیرم
نگو مرا نمیخواهی ، که اگر نخواهی من نیز دنیا را نمیخواهم ، اگر مرا نخواهی همه دنیا را زیر پا میگذارم و دیوانه میشوم  ….
حالا بیا و ببین دل عاشقم را ، نگو مرا نمیخواهی ، تو خوب میشناسی این دل دیوانه ام را….
که اگر دیوانه شد ، دنیا را بهم میریزد….حالا بیا و آرامش کن ، به عشق و محبتهایت گرفتارش کن…

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com

نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم دی 1390ساعت 20:31 توسط ابراهیم| |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت